Badhuis (Openbaar) Verhoging van het tarief voor het ver huren van badhanddoeken Het verlenen van een crediet voor ver bouwing van het badhuis Belastingen. Wijziging van de verordening van de heffing ener belasting op vermakelijkheden. Precariorechten voor het leggen van radio kabels Vaststelling van het aantal gemeentelijke opcenten op de hoofdsom der personele be lasting 1950/51 Wijziging van de Verordening op de hef fing van legesgelden in de gemeente Breda. Verhoging der straatbelasting Het beginsel van Belasting naar draag kracht Uitkeringen uit het gemeentefonds Het terugwillen naar een eigen belasting stelsel Pagina der Notulen 16 341 78/79 246, 275/276 261 318/319 483, 511, 596 494 513 596 Beplantingen (Dienst van). Bestemming van een reeds verleend cre diet voor plantsoenaanleg aan de Hoorn werkstraat 16 Aankoop van 2 loodsen voor opberging materiaal van de dienst van Beplantingen 26 Het verlenen van een crediet ten behoeve van het aanbrengen van 200 Italiaanse po pulieren achter de Baronielaan 82/83 De bomengroei in het laatste gedeelte van de Oranjeboomstraat247 Aanwijzing van de dienst van gemeente beplantingen als tak van dienst en tot vast- j stelling van een beheersverordening voor die dienst421 400 Nummerder Bijlagen

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 2