1 292 14 Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs. Algemeen. Benoeming van een voorzitter tevens lid van de Commissie van Toezicht op het Mid delbaar Onderwijs Gymnasium Stedelijk Benoeming van een lid van het College van Curatoren van het Gymnasium Het benoemen van enige leraren aan het gemeentelijk Gymnasium Benoeming van de Heer J. A. Sormani tot leraar aan het Sted. Gymn Lyceum. Verzoek van het Bestuur van het Christe lijk Lyceum te Dordrecht, om een subsidie voor de Bredase leerlingen, die de school bezoeken Subsidie aan de Stichting Avondlyceum Handelsavondschool. Benoeming van de heer Oudenhuijzen tot tijdelijk leraar aan de Middelb. Handels avondschool wegens ziekte van de heer W. A. Laarakker Benoeming van een lid der Commissie voor de Handelsavondschool Benoeming van een aantal leraren aan de Gem. Middelbare Handelsavondschool Nijverheidsonderwijs. Benoeming van een tweetal leden van de Commissie voor het Nijverheidsonderwijs Vaststelling van normen voor de verde ling der premiën uit het legaat Dr van Cooth Beschikbaarstelling van een crediet voor uitbreiding van de gemeentelijke ambachts school Benoeming van enige leraren aan de Gem. Paginader Notulen Nummer der Bijlagen 327 fl 283 83/84 74 330 f 470 440 322 591/592 276 289 228 326/327 281 344 310 21/22, 53 27 51 53 42 22/25 30

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 30