Nummer der Bijlagen 283 74 292 440 276 228 281 310 27 51 42 14 Ambachtsschool Verzoek van de Stichting Katholieke School voor Techniek en Ambacht, om de oprichting en instandhouding van een lagere R.K. Ambachtsschool te Breda nodig te ver klaren Benoeming van de heer F. A. Grootens tot leraar aan de gem. Ambachtsschool voor de duur van het cursusjaar 1949/1950 Benoeming van de heer J. van Uitert tot tijdelijk leraar aan de gem. Ambachtsschool. Eervol ontslag aan de heer B. Resenk Benoeming van enkele leraren aan de Gem. Ambachtsschool Het benoemen van de heer J. N. v. d. Brink tot tijdelijk leraar aan de Gem. Am bachtsschool Benoeming van een leraar in het Brood banket- en Banketbakken aan de gem. Am bachtsschool Benoeming van een aantal leraren aan de gemeentelijke Ambachtsschool Het benoemen van een leraar vaktheorie en warenkennis aan de afd. broodbanket- en banketbakkers aan de Gem. Ambachtsschool Het verlenen van eervol ontslag aan de heer W. Peemen uit zijn betrekkingen van leraar aan de gem. Ambachtsschool en de gem. Avondschool voor ambachtslieden i.v.m. het bereiken van de pensioengerech tigde leeftijd Benoeming van een leraar vaktekenen en praktijk timmeren aan de Gem. Ambachts school ter voorziening in de vacature W. Peemen m.i.v. 1 Maart 1951 Benoeming van een tijd. leraar in de En gelse taal aan de gem. School voor Scheeps- werktuigkundigen Benoeming van een aantal leraren aan de gemeentelijke School voor Scheepswerktuig- kundigen Benoeming van een aantal leraren aan de gemeentelijke cursus voor uitgebreid lager Pagina der Notulen 84 94 122 122 131 233/235 271/272 289 359 417 417 470 289,290 359 31

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 31