62 25 61 46 68 54 49 59 bergplein gegeven Verzoek om de Weerdstraat te herstellen Verzoek om de weg lopende van de Val kenierslaan naar de Poolseweg te egaliseren Waarom is de Ulvenhoutseweg niet in overleg met de buurgemeente vernieuwd Opmerking, dat de tegels van de Wilhel- minastraat in een deplorabele toestand ver keren Verzoek om het wegdek van de doorbraak naar de Achterom op de Haagweg te ver beteren De slechte toestand, waarin de Tolsteeg verkeert Het verlenen van een crediet ten behoeve van de verbetering van de Vaareindseweg en de Oude Molenweg Beschikbaarstelling van credieten voor het uitvoeren van riolerings- en bestratings- werken ten behoeve van woningbouw aan de Heuvelbrink Het aangaan van een wijzigingsovereen komst met het Rijk inzake de bijdrage in de kosten van aanleg parallelwegen enz. Til- burgseweg Beschikbaarstelling van een crediet voor de aanleg van een tegeltrottoir voor de kerk aan de Driesprong Beschikbaarstelling van een crediet voor de uitvoering van riolerings- en bestratings- werken t.b.v. het parochiecentrum aan de Pijnboomstraat Beschikbaarstelling van een crediet voor verbering van een onverharde strook voor huizen aan de Dr. Batenburglaan Beschikbaarstelling van een crediet voor wijziging van het Stationsplein Beschikbaarstelling van een crediet voor uitvoering van riolerings- en bestratings- werken in een gedeelte van de Flierstraat Het geven van opdracht aan het Inge nieursbureau Witteveen en Bos tot uitwer king van gedetailleerde plannen voor de Paginader Nummerder Notulen Bijlagen 70 70 70 71 103 103 103 118/119 119 119 119 119/120 145/146 146/147 147 35 -

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 35