fl nmerder jlagen 362 417 425 426 Overlast. Het 's-avonds door de stad rijden van auto's, die door middel van een luidspreker reclame maken Het laden en lossen op het Nonnenveld Het vegen van de trottoirs na sneeuwval Hinder van vliegas uit de suikerfabriek Parken en plantsoenen. Het plaatsen van banken (eenvoudige ijzeren stoeltjes) in het Van Sonsbeeckpark Zie ook ..Beplantingen (Dienst van Personeelszaken. Wijziging van het raadsbesluit van 16 No vember 1949 houdende aanwijzing van een boekhoudkundige Het verlengen van de geldigheidsduur van de tijdelijke Uitkeringsverordening 1949 Schrijven van het bestuur van de Vak groep „assurantie-agenten", houdende het verzoek, aan de ambtenaren in dienst der gemeente te verbieden als assurantie-agent werkzaam te zijn Verzoekschriften van de Bond van Ne derlands Overheidspersoneel inzake gratifi catie en tijdelijke loonbijslag Het bij voorschot toekennen van 5°/o sala ris- of loonsverhoging aan het gemeente- personeel Beschikbaarstelling van een crediet tot het stimuleren van het bedrijfssparen Zijn er voorschriften inzake het losver- band van personeel Schrijven van Ged. Staten betr. een uit kering van 5% aan de secretarissen, ont vangers en ambtenaren van de burgerlijke stand Benoeming van 2 onbezoldigde ambtena ren van de burgerlijke stand Wijziging van het werkliedenreglement Pagina der Notulen 71 559, 560 559 582 166 30 31 31/32 32 32/34 65 71 91/93 Nummerder Bijlagen 16 28 1 21 31 57 83 84 39

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 39