1934 (art. 25) en vaststelling van een verordening, regelende de positie van losse werklieden bij verzuim wegens vorst, sneeuw en de gevolgen daarvan Verzoek om ontslag van de heer P. A. H Hornix, Directeur van de Dienst van Open bare Werken Hebben zich sollicitanten aangemeld i.v m de oproep voor een Commandant van de Brandweer Beschikbaarstelling van een crediet voor t.b.c.-onderzoek van het gemeentepersoneel en hun gezinsleden Vaststelling van een wijziging van de Al gemene Salarisverordening (gemeenteblad no. 1103) en vaststelling van de Bezol digingsverordening Ambtenaren 1948 Regeling van de rechtspositie en de sala riëring van de administratieve ambtenaren en de bedienden van de gemeentepolitie Vaststelling van een nieuwe loonsveror- dening voor de vaste en voorlopig aange stelde werklieden in dienst der gemeente Breda Uitkering van 5% van de wedde of het loon aan het gemeentepersoneel over het 2e kw. 1950 Wijziging van art. 95 van het Ambtena renreglement (Gem. blad nr. 856) en art. 59 van het Werklieden-reglement 1934 Toekenning aan een deel van het gemeen tepersoneel van een vacantie-toeslag over 1950 Het herplaatsen van uit detentie ontslagen politieke delinquenten Dank voor de hulp aan ambtenaren en werklieden, die aan t.b.c. lijden Schrijven van Ged. St. betr. een uitkering van 5% over het 2e kw. 1950 aan de secre tarissen, ontvangers en ambt. v. d. Burg. Stand Verplichte deelneming in het bedrijfs pensioenfonds voor de landbouw door losse Pagina der Notulen 93 93 103 114/116 128/131 128/131 128/131 131/132 156/158 159 160/162 165 231 Nummer der Bijlagen 97 85 115 120 121 114 133 143 149 170 40

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 40