97 85 115 120 121 114 133 143 149 170 werklieden bij de gemeentelijke Dienst van Beplantingen Herziening van 'iet salaris van de Chef van de administratie bij de politie Vraag welke bedragen bij de technische herziening aan de werklieden en welke aan de ambtenaren uitbetaald zijn Vraag naar de voordracht ter voorzie ning in de vacature van Dir. bij de Dienst van O.W Het verlenen van eervol ontslag aan de heren J. A. Verme den, A. D. Nusselder en A. P. J. van Eynatte, resp. hoofd, onderwij zer van bijstand en vakonderwijzer aan de openbare u.l.o.-school, wegens opheffing hunner betrekking Het honoreren van de arbeiders-vaklie den, die in het bezit zijn van het V.E.V.- diploma met een gratificatie van 200. per jaar Toekenning van 5% der wedde of het loon aan het personeel in dienst der gemeente, over het 2e, 3e en 4e kwartaal 1950 Het treffen van een tijdelijke regeling in zake ziektekostenverzekering t.b.v. het ge- meentepersoneel Regeling van het salaris van de Directeur van O.W. Schrijven van Ged. Staten betreff. een uit kering van 5% van de wedde aan de secre tarissen, ontvangers en ambt. v. d. Burg. Stand over het 3e en 4e kw. 1950 Wijziging van art. 82 van het ambtena ren-reglement Nadere regeling van het salaris van de Directeur van de Dienst van Openbare Werken De vacature van Hoofdcommies, le klas se, op de afd. Algemene Zaken ter gemeen te-secretarie Wijziging van het raadsbesluit d.d. 12 Juli 1950, houdende eervol ontslag aan de leerkrachten verbonden aan de Openbare Paginader Nummerder Notulen Bijlagen 232/2JJ 235 247, 555 247 265 276 302 302/307 308,309 329 329/330 330 333 i 84 196 250 251 253 287 290 291 41 i

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 41