U.L.O.-school Benoeming van een Directeur bij Dienst van Openbare Werken de Vaststelling van de tweede bezoldigings regeling brandweerpersoneel 1950 Eervol ontslag aan mej. W. M. E. Geers, onderwijzeres aan de openb. lagere school aan de Middellaan Het treffen van een regeling inzake de toekenning van tegemoetkomingen in kosten van opleiding Ir. J. G. Gooden aanvaardt benoeming Hernieuwde en gewijzigde vaststelling van de Instructie voor de artsen belast met hulp aan de politie en bijstand aan de be woners van het woonwagenkamp Het opnieuw c.q. gewijzigd vaststellen van bezettingsregelen inzake de rechtspositie van ambtenaren en werklieden Benoeming van een lid c.q. plaatsvervan gend lid in de commissies van georgani seerd overleg Toekenning van 5% van de wedde of net loon aan het personeel in dienst der gemeen te over 1 Sept. t/m 31 Dec. 1950 Schrijven van Ged. Staten tot herziening van de bezoldiging van de ambtenaren van de Burg. Stand Het treffen van een regeling inzake de toekenning van tegemoetkomingen in de kosten van opleiding van het gemeenteper- soneel Schrijven van de Bond van Ned. Over heidspersoneel (B.N.O.P.) betreffende het toekennen van een Kerstgratificatie Benoeming van een onderwijzeres aan de Openbare Lagere School Middellaan Benoeming van een lid c.q. plaatsvervan gend lid in de commissies van georgani- Paginader Notulen 344 Nummer der Bijlagen 309 349, 500/502 507, 524/525 549/550 295 349 321 359 328 378 407 345 421 402 444 409 444 410 444 411 445 412 445/447 345 458 469 435 42

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 42