Pagina der Nummer der Notulen Bijlagen 215 325 33 37 50 103 L. J. F. Koertshuis Beëdiging van het nieuw toegelaten raads lid L. J. F. Koertshuis Mededeling, dat Dr G. M. J. Veldkamp benoemd is tot Voorzitter der K.V.P.-fractie Ontslagneming door de heer A. Keim Benoeming van Mej. Wilking tot lid van de Raad en niet-aanvaarding dezer benoe ming Benoeming van de leden der Commissie voor de Strafverordeningen Benoeming van een voorzitter tevens lid van de Commissie van Toezicht op het Mid delbaar Onderwijs Benoeming van de leden der Commissiën van Bijstand Samenstelling van 4 afdelingen voor on derzoek en Schriftelijk verslag van de ge meentebegroting voor het dienstjaar 1951 Het uitbreiden der Verkeerscommissie met een raadslid Benoeming van de heer J. M. van Bijnen tot lid van de gemeenteraad Onderzoek van de geloofsbrief van de heer J. M. v. Bijnen Beëdiging van het nieuw toegelaten raads lid M. v. Bijnen Schrijven van de heer v. Oijen, waar bij deze ontslag neemt als lid van de Raad Benoeming van een nieuw lid van de Com missie voor de Beplantingen Verzoek om een driewekelijkse vergade ring i.v.m. de te lange agenda's Verzoek om een bepaalde systematiek in de volgorde der agendapunten en het voor aan plaatsen van belangrijke punten Benoeming van de heer G. Minderhoud tot lid van de Raad en het aanvaarden dezer benoeming Onderzoek van de geloofsbrief van de heer G. Minderhoud Beëdiging van het nieuw toegelaten raads- 261 283 315 318 318 327 327 327 330 332 339 339/340 358 358 368/369 404,478 404,478 407 407/408 282 283 284 340 45

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 45