Representatiekosten. Het houden van de representatiekosten binnen de geraamde grens Ruiling. Zie Eigendommen (Gemeente) onder „Ruiling" Sanatoria. Beschikbaarstelling van een crediet t.b.v. het nieuwe Sanatorium Klokkenberg Schrijven van Ged. Staten inzake crediet voor de stichting van het sanatorium „De Klokkenberg" Schattingscommissie. Zie „Grondbedrijf (Gemeentelijk)". Schenking. Zie Eigendommen (Gemeente) onder „Schenking" Schooltandartsendienst. Zie „Geneeskundige- en Gezondheids dienst (Gemeentelijke-) Secretaris (Gemeente-) Schrijven van Ged. Staten betref, een uitkering van 5% aan de secretarissen, ont vangers en ambtenaren van de burgerlijke stand Slachthuis (Openbaar) Beschikbaarstelling van een crediet ad 80.000.— ten behoeve van het Openbaar Slachthuis Herziening der huur van de koelcellen van het Openb. Slachthuis Pagina der Notulen 506 17/1! 114 329 156 235 Nummer der Bijlagen 35 83 287 158 - 48

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 48