70 145 144 197 230 276 278 356 366 367 431 416 Tentoonstellingsgebouw. Het stichten van een tentoonstellingsge bouw Toren (Grote). Beschikbaarstelling van een crediet voor vernieuwing van de brandbeveiligingsinstal latie in de Grote Toren Financiering, subsidiëring enz. van de ver steviging en de restauratie van de Grote To ren en idem van de Grote Kerk T ijdaanwijzing. Het ongelijk lopen der stadsuurwerken Uitbreidingsplannen. Wijziging van het partiëel uitbreidingsplan „Brabantpark" (M.T.S.) Herziening van het uitbreidingsplan Gin- neken (Gedeelte Parochie centrum Ploeg- straat) Het nemen van een besluit als bedoeld in art. 36, lid 4 der Woningwet voor het buurt schap „Effen" Het inperken van tuingronden door het uitbreidingsplan Vaststelling van een partieel uitbreidings plan „Kerkcentrum Rozenkransparochie (Meidoornstraat) Vaststelling van een partieel uitbreidings plan Montensbos onder gelijktijdige intrek king van een gedeelte van het bestaande uit breidingsplan Boeimeer, dat voor het betrok ken gebied tot heden gold Voorlopige goedkeuring van een onteige ning ter uitvoering van het partieel uitbrei dingsplan „Boeimeer" Vaststelling van het partieel uitbreidings plan Poolseweg Vaststelling van het partieel uitbreidings- Paginader Notulen 63 57/60 471 165 16 16 16 103 116 117 145 145,191 53

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 53