plan „Heuvelplan 1949" Vaststelling van een besluit, als bedoeld in art. 36, lid 4, der Woningwet voor het partieel uitbreidingsplan „Brabantpark" Het nemen van een besluit als bedoeld in art. 36, 4e lid der Woningwet, bepalende, dat de herziening van gedeelten van de par tiële uitbreidingsplannen Ginneken en Bavel en Teteringen en het hoofdzakenplan Ginne ken en Bavel in voorbereiding is Vaststelling van een partieel uitbreidings plan in onderdelen „Cimburgalaan" met de daarbij behorende bebouwingsvoorschriften Vaststelling van een besluit, als bedoeld in art. 36, 4e lid, der Woningwet, bepalende, dat de herziening van het partieel uitbrei dingsplan „Boeimeer" wordt voorbereid Voorstel om enkele percelen gelegen in het uitbreidingsplan Liniestraat e.o. buiten de onteigening te houden Herverkaveling en toewijzing van het plan Mr Dr Frederikstraat Voorlopige goedkeuring van het plan tot onteigening van gronden, gelegen in het uit breidingsplan „Montensbos" en „Boeimeer" Urinoir. Zie „Openbare Werken". Veiligheid op de openbare weg. Het loslopen van paarden op de Gasthuis- velden Verhuringen. Zie Eigendommen (Gemeente) onder „Verhuringen en Verpachtingen". Verkeersmaatregelen en -voorschriften Verkeerssituatie op het kruispunt Baronie- laan-Ginnekenweg Pagina der Notulen 223/224 224 285 341 378 463 463 463/465 34/35 14/15 Nummer der Bijlagen 179 168 217 297 346 418 419 421 *r> 54

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 54