303 364 Verlichting Openbare Zie „Straatverlichting". Verpachtingen. "Zie Eigendommen (Gemeente) onder „Verhuringen en verpachtingen". Verslag (Gemeente-) Lof voor de samenstelling van het gemeen teverslag 1948 aan de heren Ruygh en Brands Vervoerbedrijf (voorheen Reinigings- en Ontsmettingsdient; zie ook aldaar). Wijziging van de beheersverordening op het vervoerbedrijf Volkscredietbank (Gemeentelijke) Beschikbaarstellen van een crediet voor het treffen van enige voorzieningen in het pand Catharinastraat 26 Hernieuwde oprichting en aanwijzing als tak van dienst als bedoeld in art. 252 der Gemeentewet van de Gem. Volks)crediet- bank en vaststelling van een reglement voor die instelling Volksgezondheid. Opmerking, dat op de oproepingskaarten van de doorlichting het embleem van Win terhulp staat Het plaatsen van kratten met melkflessen op de trottoirs Commissie voor de Volksgezondheid 260/261 Paginader Nunimerder Notulen Bijlagen 440 349/350 421 103 558, 561 566/567 570 57

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 57