388 389 390 391 392 457 24 1'99 319 393 324 405 seweg 165, aan A. YV. Matthijsen Het uit de pacht nemen van een gedeelte van perceel Princenhage, sectie I, no. 2877, verpacht aan C. Mulders Verpachting van een tuinderij met bijbe horende gronden aan de Lachapellestraat aan B. J. Maas Voortzetting van de verhuur van een ge deelte loswal aan de Nieuwe Prinsenkade aan de N.V. Huysers' Boten Verhuur van het Verkeershuisje op het Stationsplein aan de V.V.V. „Breda Voor uit" Plet treffen van een regeling met de V.V.V. „Breda Vooruit" over de verbouwing van het verkeershuisje op het Stationsplein Het toekennen van een vergoeding aan P. Jaspers wegens voortijdige uit de pachtne- ming van een perceel bouw- en tuingrond Vergoeding wegens voortijdige uit de pachtneming van een perceel bouw- en tuin grond van C. Mulders Huurschuld door de bewoners van nieuw gebouwde huizen Verhuur van de woning Ulvenhoutselaan 89 Het in voorkomende gevallen van toepas sing verklaren van het vastgestelde huur- reglement voor het gemeentelijk woningbe drijf op verhuringen door de gemeente Toekenning van een vergoeding van 3985,33 aan J. Korebrits wegens winstder ving in verband met de ontruiming van de door hem van de gemeente gehuurde fa brieksgebouwen aan de Tramsingel met bij behorende grond Toekenning van een schadeloosstelling aan de Wed. Van Gils—De Craen wegens voortijdige uit de pachtneming van een ge deelte van het door haar gepachte land Verhuur van pand Grote Markt 40 aan A. M. Moll Paginader Notulen 56 56/57 127 127 152/153, 333 190 228/230 237/242 246 270 270 273/274 294, 295 295 - 9

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 9