mer 1 Pagina der Nummer lagen Notulen der Bijlagen 1 Begroting 1953. Samenstelling commissies ad hoc voor af- delingsonderzoek Behandeling der gemeentebegroting 1953 Wijzigingen 403 507 507 507 572 573 574 Geen sluitende begroting 509 517/518, 523/524 529/530 534, De begroting 2 maanden te laat ingediend Verhoging post „onvoorziene uitgaven" 523 534 593 44 Wijziging der begroting i.v.m. de uitga 66 ven voor sociaal-culturele zorg voor werk •16 lozen 594/595 573 !52 Begrotingswijzigingen van het dienstjaar 1953 595/596 574 S55 155 Geldleningen. 55 88 Burgerzinlening 12 36 56 .23 42 66 46 >16 139 !52 Geldlening met B.I.M.Z 18 45 >94 Geldlening, groot 100.000, 18 46 >95 Kasgeldleningen voor het jaar 1952 18 48 345 136 388 Faciliteiten aan degenen, die met 150 10.000,of meer deelnemen aan de bur 196 gerzinlening 108 559 Geldlening ad 1.500.000,— 137/138 Geldlening met N.V. Bank voor Ned. Ge meenten geldlening ad 20.000, 143 179 125 geldlening ad 100.000,— 179 126 geldlening ad 1.300.000,- 222 168 133 5 geldlening ad 76.000, 222 169 geldlening ad 25.000, 222 170 geldlening ad 90.000, 13 222 173

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 13