Onderwijs Algemeen. De kosten van het onderwijs Het op peil brengen en houden van het onderwijs Voorbereidend lager onderwijs. Kleuteronderwijs aan school Middellaan Inrichting lokaal schoolgebouw Bosch straat Benoeming leidster kleuterschool Bosch straat Bouw van nieuwe kleuterscholen Lager Onderwijs Algemeen. Verlaging vermenigvuldigingsfactor Het bezoeken van elders gevestigde scho len door Bredase kinderen Benoeming leden der Commissie tot we ring van schoolverzuim Verslag van de Commissie tot wering van schoolverzuim Tegemoetkoming in vervoerskosten Bezoldiging onderwijzend personeel i.v.m. de gemeentelijke classificatie Schooltandverzorging Te laag bedrag voor schoolbibliotheken - 23 Pagina der Nummer Notulen der Bijlage 520 535 587 102 304 247 352 219 153 273 205 589 34, 50, 58,102 292 225 292 226 102 130/131 74 200 219 154 274 207 304 246 345 267 390 355 437 424 471 487 490 537 282 341/343 261 437 423 587/588

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 23