Wijziging van gemeenteblad 963 i.v.m. de aanvragen om vervoerskosten Resultaten van het M.O.B Openbaar. Schoolradiolessen in scholen Boschstraat en Middellaan Invoering vak handenarbeid school Mid dellaan Herziening plaveisel kleuterspeelplaats school Viandenlaan Verwarming school Viandenlaan Opheffing openb. lagere school Middel laan en beschikbaarstelling schoolgebouw aan Stichting Jan Ligthartschool Opschorting ontslag A. J. J. Vergeest Opheffing openb. lagere school Middel laan Wijziging der verordening i.z. bezoldiging vakleerkrachten Instemming met regeling bezoldiging vak leerkrachten Gasojars in school Viandenlaan Oprichting openluchtschool Gelijkschaven vloeren schoolgebouw Mid dellaan Vaststelling kosten openbaar lager on derwijs over 1951 (art. 55ter, sub 1, der L.O.wet 1920) Ontslag mej P. M. de Kanter Benoeming hoofd school Middellaan Resultaten van het onderwijs in het vak handenarbeid Bijzonder. Vergoeding voor v.g.l.o. klassen bijzon dere school Doelen 36 Vergoeding voor vak handenarbeid Voorschotten op de vergoeding ex art. 101 der L.O.-wet Pagina der Nummer Notulen der Bijlage 589 589 15/16 16 102 141 141 219/222 155 351/352 286 206 437 427 292 517 304 248 364 374 323 390/392 356 392 357 437 425 437 426 437 428 587 16 21 102 131 75 24

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 24