1 R.K. Jongensschool achter de Baronielaan Schoolgebouw Minister Nelissenstraat (Nuts u.l.o.-school) Buitengewoon lager Onderwijs. Garanderen ener geldlening Verwijzing van achterlijke kinderen van de lagere scholen Begrotingspost voor schoolgaande zwak zinnige kinderen Middelbaar Onderwijs. Crediet i.v.m. viering 85-jarig bestaan Rijks H.B.S Subsidie Seminarie IJpelaar te Nw Gin- neken en Missiehuis te St. Oedenrode Gymnasium (Stedelijk) Aanwijzing betrekkingen M. G. Hölscher Benoeming lid College van Curatoren Verordening op de schoolgeldheffing Benoeming tijd. docenten Verbetering gebouw Benoeming Dr. J. Edie Ontslag Prof. Dr. B. Meulenbeld Ontslag Drs. A. J. Nijenhuis Verbetering schoolgebouw Verordening op schoolgeldheffing Ontslag Mej. E. Koopman Benoeming lerares lich. oef. Ontslag Dr. F. v. d. Blij Benoeming leraar wiskunde Herbenoeming 5 docenten Lycea. Verzoek van het Chr. Lyceum te Dord recht om subsidie Subsidie aan het O. L. Vrouwe Lyceum Handelsavondschool. Verslag van de toestand van de gem. mid delbare handelsavondschool Pagina der Notulen 604/605 605 474 588 589 403 490 171 201 218 227 345 345 345 376 378/379 438 442 442 442 442 442 30/32 158 490/492 247 Nummer der Bijlagen 578 580 399 538 112 150 159 271 272 273 335 349 432 458 459 460 461 462 57 539 27

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 27