Pagina der Nummer Notulen der Bijlagen Benoeming leraren Nijverheidsonderwijs. Algemeen. Dank voor verbetering nijverheidsonder wijs Benoeming leden der Commissie van Toe zicht op de gem. nijverheidsscholen Verslag van de gemeente-nijverheidsscho len over 1951 Subsidie aan Stichting Lager Nijverheids onderwijs Ambach ts school. Uitbreiding leerplan 16 22 Benoeming aantal leraren 376/377 336 Gereedschappen 394 366 Ontslag W. Dröge 394 367 Herbenoeming leraren 438 434 Voorzieningen 438 435 Verordening op schoolgeldheffing 470 480 Benoeming leraren in vaste dienst 471/472 489 Benoeming leraar lich. oef 472 490 Benoeming leraren 492 540 Voorzieningen 492 541 Bouw tweede ambachtsschool 512 535 Gem. School voor Schecpswerktuigkundigen. Verordening op schoolgeldheffing 470 481 Benoeming leraren in vaste dienst 471/472 489 Benoeming leraar lich. oef 472 490 Benoeming leraren 492 540 Avondschool voor ambachtslieden. Benoeming van de heer J. P. Ch. M. van Besouw 131 79 (Her)benoeming aantal leraren 472 491 Leerlingstelsel. Verordening op de schoolgeldheffing voor de cursussen voor de Gawalo-examens 218/219 152 28 438 103 274/275 340 442 433 210 463 v

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 28