Middelbaar Technische School. Uitbreiding leerplan Opening M.T.S Huishoud- en Industrie-onderwijs. Subsidie aan de Mater Amabilisschool Land- en Tuinbouwonderwijs. Verslag der R.K. Land- en Tuinbouw school over 1951-1952 Verbouwing voormalig postkantoor Prin- cenhage t.b.v. de lagere Tuinbouwschool Geldlening t.b.v. verbouwing landbouw school Opleiding tot maatschappelijk werkster. Verzoek om het subsidie in de subsidie commissie te brengen Hoger Onderwijs. Toekenning gemeentelijke studiebeurzen Jaarverslag Kath. Volksuniversiteit over 1951-1952 Subsidie Kath. Econ. Hogeschool Muziekonderwijs De sociale positie personeel muziekschool Verhoging subsidie Alg. Zang- en Mu ziekschool Plannen inzake het oprichten van een volksmuziekschool Ongevallen Samenwerking tussen politie, politie-art- sen en E.H.B.O.-organisaties Hulpverlening bij straatongevallen Reddingsmateriaal bij bruggen Pagina der Notulen 189/190 512 16, 29/30 242 341 350 380 106 102/103 343 492 106 358 472 506 596 589/590, 591 85/86 563,565 564,565 Nummer der Bijlagen 29 v

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 29