5 R.K. Wegdek Wolfslaardreef Openlucht Theater Het gebruik van de lichtinstallatie Oude Mannenhuis Zie „Mannenhuis (Oude)". Oude Vrouwen Zie „Vrouwen (Gesticht voor Oude)". Overlast van ratten in omgeving Haven van overhangende takken in Postlaan Parken en Plantsoenen Openstelling Valkenberg Verandering ingang Valkenberg Parkeerruimten Zie „Verkeersmaatregelen en -voorschrif ten". Paspoorten Vertraging in de verlenging van pas poorten Personeelszaken Bezoldiging van secretarissen, ontvangers en ambtenaren van de burgerlijke stand Gratificatie 2% over 1951 aan gem.perso neel Gratificatie aan artsen van de G.G.D. Uitkering ineens aan een deel v. h. gem personeel Toeslag op pensioenen Ontslag van arbeiders i.v.m. stopzetting gasproductie Rijwielvergoedingen Verlenging tijdelijke uitkeringsverorde ning 1951 Pagina der Notulen 605 141 Nummer der Bijlagen 284 284/285 190,191 474 357 18 18 19 19/20 56/57 71/72 87, 141, 542,545, 546 135 507 50 52 53 54 90 34

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 34