ner Pagina der Nummer agen Notulen der Bijlagen Wijziging art. 96 Ambtenarenreglement en art. 63 Werkliedenreglement 136 91 Het bereiken van het topsalaris 140/141 Kledingtoelage 141. 546/547 Wijziging Bezoldigingsregeling Ambtena ren 1948 en Bezoldigingsregeling Werklie den 1948 180 131 Benoeming P. van Lieshout tot onbez. ambt. v. d. B. S 180 132 Benoeming J. J. C. Jespers tot onbez. ambt. v. d. B. S 190 Voorzieningen t.a.v. de bezoldiging van een gedeelte van het gemeentepersoneel 242 174 Voorzieningen t.a.v. de bezoldiging van de Beroepsbrandweerlieden 242 175 Aanvulling ambtenaren- en werkliedenre- 37 glement (Gebruik van eigen- of dienstrij- wiel) 277 220 Herziening salarissen directeuren van de gem. dienst voor sociale zaken en het Wo ningnoodbureau 277/279 221 Toekenning vacantietoelage 279/280 Reglement medezeggenschap 318/320 258 Uitkeringsverordening van personeel in geval van ontslag 350 307 Wijziging tijdelijke regeling ziektekosten verzekering 350 308 50 Mej. J. Joris 357 Instemming met regeling rechtspositie en 52 bezoldiging der gemeente-politie 364 53 Herziening salaris Directeur Crediet- en Voorschotbank 403 398 54 Crediet voor salarissen politiepersoneel 407/408 2 (ko gratificatie 439 454 Ontslag Ir. J. M. Wijs 442/443 466 Compensatieregeling i.v.m. verbruiksbc- perking van 5% sinds Maart 1951 473/474 505 Bezoldigingsregeling politiepersoneel 500 570 Wijziging bezoldigingsregeling ambtena ren en werklieden 500/506 571 90 Eigenmachtig optreden van directeuren 517 35

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 35