Raadscommissies Bezwaar tegen voorbereiding en redactie van raadsstukken Voorlichting van de Prot. Chr. Partijen (zitting in Raadscommissies) Het verwijderen van raadsleden van het bordes van het stadhuis Vrij vervoer op de B.B.A.-lijnen voor raadsleden Presentiegelden Verzoek om bij mondelinge voorstellen de leden bij de aanvang der vergadering een kort voorstel ter hand te stellen Aanwijzing plaatsvervangende leden en uitbreiding aantal leden voor div. raadscom missies Verordening betr. de subsidie-commissie Benoeming leden van Commissies van Bij stand Benoeming leden Commissie Strafverorde ningen Ter visie legging van aan de Raad ge richte adressen Te lange raadsagenda's Benoeming van de Heer J. J. Mol tot raadslid Onderzoek geloofsbrieven van de Heer J. J. Mol Beëdiging van de Heer J. J. Mol Het afdalen in details De fundamentele beginselen van de demo cratie Pagina der Notulen 38 41 52 59 40 529 530 44 46 53 42, 52, 61/62, 63 106 124/125 137 316/318 388 400 400 417 426,517, 539 434, 441 442 456 517, 528/529 526 Nummer der Bijlagen 255 392 393 - 38 -

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 38