Het openstaan voor de mening van an deren Het beleid van de Raad Verantwoordelijkheid van B. en W. aan Raad De algemene lijn Het handhaven van de rechten van de Raad Rondvraag Het roken in de raadsvergadering Staan bij langere betogen Verzoek om kortere agenda's en uitvoe riger prae-adviezen Raadscommissie voor de gem. crediet- en voorschotbank Onderzoek geloofsbrieven van de Heer H. Biemans Benoeming lid van de Commissie gezins- lasten Raadszaal Publieke tribune in raadszaal Rechten Tarieven voor bruggen e.d Reclassering Dank voor hulp aan Genootschap tot Ze delijke Verbetering van gevangenen Rekening (Gemeente-) Zie onder „Financiën". Rekening-courant-overeenkomsten Zie onder „Financiën". Representatie Verhoging der kosten - 39 Pagina der Notulen 526 526/527 527/528 528 528/529, 534, 529 534 537 539 552 555 598 598 83 179 562/563 101/102 586 106 84 Nummer der Bijlagen i

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 39