Waardering over de beplanting der stad Onderhandse leveranties Te werk stellen van onvolwaardige ar beidskrachten Vioolplantjes in Willemstraat Verbetering beplanting Spoorstraat 3 bomen op de Teteringsedijk Het rooien van een boom in de Vrederust laan Vervanging vernielde boompjes langs Te teringsedijk Plantsoentje in de Min. Kanstraat Plantsoentje in de Leeuwerikstraat Het rooien van de bomen in de Nassau straat Overbrenging boomkwekerij nabij de Van Rijckevorselstraat Rooien van bomen Bibliotheekwezen Jaarverslag Openbare Leeszaal over 1950 idem over 1951 Extra subsidie openbare leeszalen en bi bliotheken Verslag R.K. Openbare Leeszaal en Bi bliotheek over 1951 Borgstellingsfonds Jaarverslag 1951 van het Borgstellings fonds voor Westelijk Noord Brabant Bouwrijpmaken van grond Zie ..Uitbreidingsplannen". Bouwverordening Wijziging bouwverordeningen Brandverzekering Zie onder „Eigendommen". Pagina der Notulen 80, 81 192/193 561, 562 80/81, 82 125 140 141 283,586 358 380 417 460/462 439 450 12 341 16 291 343/344 297 Nummer der Bijlagen 238

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 3