Pagina der Nummer agen Notulen der Bijlagen 72 W aterschappen Benoeming heemraad 366 317 \6 Werkloosheid Voorbereidingen i.v.m. eventuele werk loosheid 39,52.55 56, 62 Gegevens omtrent de werkloosheid 190/191 Overzicht werkloosheidscijfers 484 \i Het breken van de werkloosheid 509/510, i 519/520 Vergroting urgentieproblemen door de werkloosheid 525 Het spook van de werkloosheid 531 Werkverruimingsobjecten; werkvoorzie ningsregeling Zie „Maatschappelijke en Sociale Zorg". - Wethouders Critiek op de wethouder van Onderwijs en Financiën 33/34, 36 51, 58, - 60/61, 4 516 Wijziging bezoldigingsbesluit Wethouders 1949 135/136 Benoeming tijdelijke wethouder 181/184 136 Regeling voor uitkering bij overlijden van een wethouder 349 299 Dank aan weth. v. Haperen i.v.m. 25-jarig wethouderschap 408 Dank aan weth v. Houten i.v.m. 25 jarig raadslidmaatschap 408 Critiek op de weth. voor de bedrijven en Openbare Werken 516/517, Q 538 j Dank van weth. Meijs 508, 514 v 534 Dank van weth. v. Haperen 536 - Dank aan weth. Romsom 577 49

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 49