mer Pagina der Nummer lagen Notulen der Bijlagen Waarderende woorden aan het adres van B. en W. 33, 39, 43,45, 56,515 523 Ontplooiing van initiatief 515 Wordt er steeds gewerkt naar een vast omlijst urgentieprogram 525 Burgerlijke Defensie Regelmatige voorlichting inzake de Burg. Defensie 35, 50, 57 Uiteenzetting 110/117 Credieten t.b.v. de burg. defensie 129/130 71 Burgerlijke Instelling voor Maatschappelijke zorg Rekening en verantwoording 1950 17 42 291/292 Benoeming lid 238/239 171 403 397 Aanvulling reglement 349 301 Verslag over 1951 415 Wijziging begroting 1952 473 501 Rekening en verantwoording 1951 473 502 Carnaval Subsidie aan de Bred. Carnavals Vereni ging 492 543 Centrale planning Zie „Samenwerking". Classificatievraagstuk Bezoldiging onderwijzend personeel 282 Herclassificatie tijdens de feesten 285 Opheffing van de gem. classificatie 511 1 533 Controle-rapporten van gemeentelijke admi nistraties Controle-rapporten 416 434,441 485 - 5 -

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 5