De heer lid van de gemeenteraad, wordt hierbij uitgenodigd tot het bijwonen van een verga dering op Woensdag, 22 Februari 1950, des avonds 7^ uur. Aan de orde is 1. NOTULEN. Die van de vergadering van 20 December 1949 zullen worden voorgelezen. 2. INGEKOMEN STUKKEN. a. Verslag van kasopname bij de gemeente-ontvanger d.d. 21 December 1949. Hiervan is ook mededeling gedaan aan Ged* puteerde Staten dezer provincie; b- &jjS^S88,rH8S5S8tëi£nnKtdS^i?1^ eamecr- c. Het goedgekeurd raadsbesluit van 20 December 1949 tot vaststelling van een nieuwe hypotheekregeling voor deze gemeente. d. Idem tot verlening van een hypothecair voorschot, groot 14.000,—. e. Idem tot het aangaan van kasgeldleningen ten behoeve va:. 1950, groot 250.000, f. Idem tot het aangaan van een vaste lening, groot 200.000, Toelichting Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. g. Brief van de Hoge Raad van Adel d.d. 28 December 1949 met bijlagen betreffende de gemeentevlag. Toelichting Voorgesteld wordt het raadsbesluit van 19 October 1949 dien overeenkomstig te wijzigen. h. Voorstel van de Nationale Commissie tegen het alcoholism van 31 December 1949 inzake verlaging van s het maximum-aantal drankwetvergunningen voor deze gemeen te tot 15» het maximum-aantal verloven A voor deze gemeente tot 2. Toelichting Hiervoor worden geen termen aanwezig geacht, zodat wordt voorgesteld daarop afwijz. end te beschikken. 3. VERKOOP BOMEN. Toelichting Aan verschillende wegen dezer gemeente staan bomen, die wegens hun leeftijd kaprijp zijn. Ook staan zij op verschil lende plaatsen veel te dicht bij elkaar. Op advies en onder - leiding -

Raadsnotulen en jaarverslagen

Nieuw-Ginneken - Notulen en bijlagen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 1