GEMEENTE NIEUW-GINNEKEN Mevrouw/de heer lid van de gemeente raad wordt hierbij uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare ver gadering van de Raad op dinsdag 23 januari 1990, 's avonds om 20.00 uur in de RAADSZAAL. AGENDA: Achtereenvolgens zullen aan de orde worden gesteld: 1. Notulen van de vergaderingen van de raad d.d. 27 oktober 1989 en 12 december 1989 (U wordt verzocht eventuele opmerkingen voor 21 januari schriftelijk ter kennis van de secretaris te brengen); 2. Ingekomen stukken; 3. Voorstel met betrekking tot de 2e wijziging Subsidieverordening Wel zijn Nieuw-Ginneken 1988; 4. Voorstel tot het verlenen van medewerking voor de algehele aanpas sing en vervanging van meubilair voor de StMattheusschool te Gal- der 5. Voorstel tot ongegrondverklaring beroepschrift Sortrans B.V. tegen weigering bouwvergunning; 6. Voorstel tot grondverkoop aan de heer J.F. Spiering, Molenstraat 65 te Ulvenhout 7. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aan schaf van een veegmachine 8. Voorstel tot het vestigen van een recht van erfpacht in verband met de overname van het beheer en onderhoud van wegen van Staatsbos beheer 9. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Voormalige Kleu terschool Galder" 10 Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Herziening Mark dal"; 11. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Vang-Pennendijk" 12 Schriftelijke vragen; 13. Informatie stadsgewest; 14. Mededelingen; 15. Rondvraag en sluiting. Nieuw-Ginneken, 9 januari 1990, DE BURGEMEESTER, P.A.C.M. van der Velden. N.B. De stukken voor deze vergadering liggen 15 tot en met 22 januari 1990 tijdens 1990 van 18.00 tot 21.00 uur en op 23 uur voor de raadsleden ter inzage van kantooruren, op 15 en 18 januari januari 1989 van 9-00 tot 12.00

Raadsnotulen en jaarverslagen

Nieuw-Ginneken - Notulen en bijlagen van de gemeenteraad | 1990 | | pagina 1