X X X GEMEENTE NIEUW-GINNEKEN Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering van de Gemeenteraad in de Raadzaal op 2 5 januari 1994, 's avonds om 20.00 uur. AGENDA: 1. Opening en aanwijzing voorstemmer; 2Notulen van de vergadering van 5 november en 16 december 19 93 (worden nagezonden) 3. Ingekomen stukken; 4 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanschaf van een lift in het kinderdagverblijf in Zakopane 5. Voorstel tot vaststelling van nieuwe bezoldigingsverorde ningen voor het gemeentepersoneel en tot toekenning van een eenmalige uitkering; 6. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aankoop van twee woonwagens bestemd voor de verhuur aan standplaatshouders; 7. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanleg van buitenbaanverlichting voor tenniscomplex Galder; 8. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de inrichting van peuterspeelzaal Kiekeboe te Galder; 9. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet in verband met de verruiming van de openstelling van peuter speelzaal Kiekeboe te Galder; 10. Voorstel tot overname van het beheer van het woonwagen centrum Veldekens te Bavel door Woningbouwvereniging St Laurentius 11. Voorstel tot vaststelling van a. de Huisvestingsverordening voor woonwagen-standplaat sen; b. de Verordening op het gebruik van standplaatsen voor woonwagens c. de Verordening op de heffing en invordering van woon wagenrechten

Raadsnotulen en jaarverslagen

Nieuw-Ginneken - Notulen en bijlagen van de gemeenteraad | 1994 | | pagina 1