1 9 2 S A ÏBTENAREN. 28 Apr. 25 Juni 3 Aug. 28 lept, 5 Nov. 31 Dec. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging der loonrege ling der neente-arbeiders. 73. Voorstel tot uitbreiding der politie. 72. Vast steil in eener loonreling voor de ge reent e-arbeiders. 82. Besluit tot"vrij uniform en vrij geneeskundige hulp voor de poli tie. 84. Vrije wonin veldwachters etc. 87. Wijzigin der salarisregeling der gemeente-veldwachters. 90. Aanstelling Dr.Schsly tot Directeur der ziekenbarak. 95. Benóeming tijdelijk waarnemend secretaris. 93. ANNEXATIE. 28 Sept. Besluit tot het zenden van een motie. ARBEIDSBEMIDDELING. J8 A-r. Overgifte arbeidsbemiddeling aan Breda. BEGROCTINC. Rl. 78. 3 Febr. 28 At. 25 Juni 3 Aug. 5 Nov, 31 Dec. 3 Febr. 28 Aor. 25 Juni. 3 'Au 28 Seat. Besluit van Oed. Staten houdende verdaging hunner beslissing om trent de gem°ente-begrooting voor 1923. Not- van aanmerkingen van GQd. Staten öp raadsbesluit tot Wij ziging der gemeente-begrooting,dienst 1925. Not van aannrêïkitigen van Ged. Staten oo de gèoeente-begrooting voor 1923. Not van aanmerkingen van Ged. Staten óp een raadsbesluit tot wij ziging der gemeente-begrootin,;,dienst 1925. Besluit van Ged. S aten houdende goedkeuring der gencente-begroo- ting van 1923. Bemerkingen van Ged. Staten oo een raadsbesluit tot wijziging der gem nte-be rooting. Besluit tot wijziging der gemeente-bfeggooting,dienst 1935. Besluit van Ged. Staten houdende goedkeuring van het raadsbesluit tot wijziging der gemeente-ebrgooting. Bemerkingen va Ged. Staten op een genomen raadsbesluit tot wij ziging der -emeente-begrooting. Besluit van Ged. Staten houdende goedkeuring van een raadsbesluit tot wijziging der gejöeenterbegroótihg,dienst' 1925. Besluit tot Wijzging der gemeente-begrooting,dienst 1923. Bemerkingen van Ged. Staten tot Wijziging der begrooting,dienst 1926 BCtTGTRBCD. Besluit tot het le' en vsn een °rief van Ged. Staten houdende raadsbesluit tot het leg. en vu Hoek" bouwverbod» toezending van - bouwverbod in het oed 'keurde "den Terheijdenschen Brief van Ged. Staten houdende toezending van het -"odkekeurde ot het le en van bouwverbod in "den Zandber °en het bouwverbod bouwverbod a ra -csbesluit Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het leggen van bouw verbod oo verschillende -erceelen. Ontvero-r dsbealuit tot het le- -en v-n Schrijven van Ged. Staten in verb idmet ninginnestraat en de Zandberglaan. Adres vu H.v.Wijck óm bouwverbod oo ,oerceel^n in *het Dorp" Vaetst 1" ing vaneen raods'ae sluit tot het le en van bouwverbod Beskuit van G°d. Staten houdende ve-daging hunner beslissing om- trept bouwverbod in "het Dorp*, en "den Zandberg". n de No- oy 74. 74. 74. 81. 82. 83. 85. 85. 89. 94. 97. 71. 74. 74. 73. 83. 94. 83. 87. 89. r> o

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1926 | | pagina 1