1 9 3 6. 35 Juni Adres van 5e Ver.voor Kinder;ezondheidskolonies,te Breda o,-.. u i i -0. Adres vén de R.K.Leer igen,te Tilburg,om subsidie. 81. Adres R.K.Land- en Tuinbouwschoolon subsidie. 31. 3 Aug. Adres R.K.Openbare teee«aal en Bibliotheek,te Breda,on subsidie. 84.. - Adres -lit-Vele Kruis, alhier1 om subsidie. 35. 28 Sept. Adres R.K.Coenbare Leeszaal en Bibliotheek te Bréda,om subsidie. 88. Adrec R.K.lyceum te Breda,om subsidie. u 88. 4 - Adres Openbare Leeszaal en Bibliptheek,te reda,om subsidie. 90. 31 Dec.. Adres v h de Ver. tot bescherming van zuigelingen,om subsidie. 98. - - Adres R.R.Ver.tot be so her-'in:; va'n zui "li eti,om subsidie. 98. Adres R.K.Lyceum,te Breda,om subsidie. 98. - - Besluit to+ het geven van subsidie voor gè peven vervol: onder- vijs. 99. VERCRDEVINO^N. neneis odgekeurd. 69. r v rkt71. omtrent het raadsbesluit tot het instellen eenet veemarkt. 74. verordenin 77. ■J ex. art 178 ntewet. 81. bou "v^rorde :in} 81. bouT' 1 orden. 87. 3eme tteret. 5# - S at en i 'U v"ordeein en der verordening houdende nwi jzin v n an worden. WATERLEIDING. 3 n li L it75 75 Juni. Adres v.Wijck c.s.om waterleidin aan ''den Driesprong"79. Adre-- J.-.d.Poll c.s. om waterleiding aan den Hoogen Steenweg. 80. WEGEN. 3 Febr. Voo-stel van Bur emeester en Wethouders tot betalin; in de kos- .en n verharring,rioleerin en trottoiraanleg bij bouven aan onverharde straten. 28 Apr. Adres van L.Blankersalhier om vergunning tot aanleg van een straat75 „V T - Behandeling bestel en teekening trottoir Molengraöhtsohest'raat. 73. 35 Juni Aanbieding van de Gebr,v.Oils,alhier,tot overdracht aan de ge meente van de Dahliastraat. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het geven van een naam aan de aangelegde straat in de Belcruscolder. 82. - -_l; u r v 1 Wat -rstaat van een trottoir lcn>" den Teterin sohen Dijk. P3 rdin der Zonneblo ov rn- ;e v n de Daiiliastr at. re - - - - - -

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1926 | | pagina 4