X 1 9 2 8 AANLEGBELAST ING 8 Mei. Brief aan Ged. Staten ha»udende uittreksel Koninklijke goedkeuring der verordening op de heffing eener aanlegbelasting. 133. - Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot bepaling van het te verhalen percentage ing. de verordening op de heffing eener aan legbelasting. 134» 30 Juni Vaststelling der kohier aanlegbelasting. 135* 26 Oct. Adres R.K.Kerkbestuur van den H.Willibrordus om vrijstelling van aanlegbelasting. 139* AMBTENAREN 21 Eebr Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot bepaling der jaarwed de van den gemeente-opzichter. 130. - Benoeming van een gemeente-geneesheer. 130. 30 Mrt. Brief van Ged. Staten houdende vaststelling zitdagen gemeente-ont vanger. 131. BEG ROOT ING 0" Eebr Nota van aanmerkingen van Ged. Staten op de gemeente-begrooting voor 1928. 129. 30 Mrt. Nota van aanmerkingen van Ged. Staten op de gemeente-begrooting voor 1928. 132. 8 Mei Besluit van Ged. Staten houdende goedkeuring der gemeente-begroo ting voor 1928. 133. - Wijziging der gemeente-begrooting,dienst 1927» 134. 30 Juni Wijziging der gemeente-begrootingdienst 1927. 136. 26 Juli Besluit van Ged. Staten houdende goedkeuring begrootingswijziging dienst 1927* 13&. 24 Aug. Wijziging der gemeente-begrooting,dienst 1928. 138. 25 Sept Besluit van Ged. Staten houdende goedkeuring der begrotingswijzi ging. 13$. - Aanbieding gemeente-begrooting voor 1929. 139» 26 Oct. Behandeling gemeente-begrooting voor 1929» 140. 21 Dec. Nota van aanmerkingen van Ged. Staten op de gemeente-begrooting voor 1929. 142. BURGERT I IK ARMBS3 TUTJR 21 Eebr Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging van het reg lement van het Burgerlijk Armbestuur. 130. 30 Mrt. Besluit van Ged. Staten houdende goedkeuring van het reglement van het Burgerlijk Armbestuur. 132. 26 Juli Vaststelling der rekening van het Burgerlijk armbestuur. 137. 25 Sept Vaststelling der begrooting van het Burgerlijk 1 rmbestuur,voor 1929139* 26 Oct. Benoeming lid Burgerlijk Armbestuur. 140. EIGENDOMMEN. 21 Eebr Besluit van Ged. Staten houdende goedkeuring van een raadsbesluit tot aankoop van grónd. 129. - Brief van Ged. Staten houdende toezending van een afschrift van het K.B. waarbij alsnog zijn geodgekeurd raadsbesluiten tot grondsover- dracht en grondruiling. 130. 30 Mrt. j-dres A.v.Doorninck om ruiling van grond. 131. 8 Mei. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot ruiling van grond met A.v.Doorninck. 133. 30 Juni Besluit van Ged. Staten hou; ende verdaging hunner beslissing om trent grondruiling. 135. 21 Dec. Adres K.del Court van Krimpen,om ruiling van grond. 142. - Voorstel van Burgemeester tot het verkoopen van enkele toerende goederen. 143

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1928 | | pagina 1