1 9 3 0 AANLEGBELASTING 8 Mei. Voorstel van Burgemeester en .ethouders betreffende de bepaling van het te verhalen percentage voor de heffing der aanlegbelas- ting. 166. - Vaststelling kohieren aanlegbelasting. 166. 27 Juni Vaststelling kohier aanlegbelasting. 169. AMBTEN aRSN. 12 Pebr Adres Ned. R.K.Politiebond St.Michael orn verhooging der politie- salarissen. 163. 27 Juni Adres van H.v. Wijck om eene gratificatie. 167. - Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot vaststelling van pen sioensgrondslagen. 169. 4 Nov. Beëediging C.Meuwese. 175* - Ontwerp-besluit van Ged. Staten houdende wijziging der jaarwed- denregeling. 175. BEGROOTING. 8 Mei. Voorstel van Burgemeester en ethouders tot wijziging der gemeen- tebegrooting voor 1929. 167. 27 Juni Besluit van C-ed. Staten houdende goedkeuring begrootingswijziging dienst 1929. 168. - Voorstel van Burgemeester en Tethouders tot wijziging der gemeea- tebegrooting voor 1929* 169. 5 A.ug. Besluit van Ged. Staten houdende goedkeuring begrootingswijziging dienst 1929» 171. - Voorstel van Burgemeester en ./ethouders tot wijziging der gemeen- tebegrooting dienst 1930. 172. 12 Sept.Besluit van Ged. Staten houdende goedkeuring begrootingswii jziging dienst 1930. 173. - Wijziging der gemeente-begrooting dienst 1930. 174. - Aanbieding gemeenèe-begrooting over 1930. 174. 4 Nov. Besluit van Ged. Satennhoudende goedkeuring begrootingswijziging dienst 1930. 175. ^1 - Behandeling gemeente-begrooting voor 1931. 17o. BESLUITEN. 8 Mei. Besluit om toe te treden als lid van den Noord-Brabantschen Pro vincialen Brandweerbond. l66. 5 Aug. Besluit om adhaesie te betuigen aan een adres van den Ned.R.K. Henzebond voor Slagerpatroons. 170. - Besluit tot onbewoonbaarverklaring der woningen P 12 en 13. 172. 4 Nov. A(jres A.N.W.B. om toe te treden als buitengewoon lid. 176. 11 - Besluit om toe te tedên als lid van d e Ned. Vereeniging A.V.O. 177. - - Eesluit tot het vaststellen eener steunregeling. 177. BOUV. VERBOD 8 Mei. Adres C.Verhagen om vergunning tot bouwen aan het Laag van den BURGERLIJK - RM3ESTUUR. 5 Aug. Vaststelling rekening Burgerlijk Armbestuur over 1929. 171. 11 Nov. Goedkeuring begrooting Algemeen Armbestuur,voor 1931, 178. - Benoeming lid Burgerlijk Armbestuur. 2.7 8 8 Mei. Vaststelling pensioensgrondslagen gemeente-politie167. 23 Dec. Adres C.Meuwese om verhooging zijner jaarwedde. lBO. Dijk. 165.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1930 | | pagina 1