1931 AAML3G3ELASYIBG 9 Apr. Vaststelling kohieren aanleghelasting. AMBTENAREN. 11 Mrt. Adres M.van Gils om verhooging van weekloon. - Adres A.W.Verlegh om in Ginneken te mogen blijven wonen. - Vaststelling van verschillende pensioensgrondslagen. 9 Apr. Vaststelling pensioensgrondslagen J.L.Verlaer. 30 Juni Brief van Ged. Staten om advies over kantooruren ontvanger. - Vaststelling van verschillende pensioensgrondslagen. 31 Juli Vaststelling van verschillende pensioensgroandilagen. 1 3ept Vaststelling van verschillende pensioensgrondslagen. - Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot vaststelling van ambtenarenreglement 29 Oct. Brief van Ged. Staten houdende verzoek tot het bepalen der da; en en uren waarop Burgemeester te spreken moet zijn/ - Verdaging belsuit Ged. Staten over ambtenarenreglement. een 186. 182. 185. 190. 192. 195. 196. 198. 198. 11 Mrt. BEGROOTING Besluit van Ged. Staten houdende verdaging hunner beslissing om trent de gemeente-begrooting voor 1931. - Aanmerkingen van Ged. Staten op de gemeentebegrooting 1931. - Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging der begroo ting voor 1930. 9 Apr. Besluit van Ged. Staten houdende goedkeuring begrootingswijziging dienst 1930. Besluit van Ged. Staten houdende goedkeuring der gemeente-begroo ting voor 1931» - Wijziging der gemeente-begrooting dienst 1931. - - Besluit van Ged. Staten houdende goedkeuring begrootingswijziging dienst 1931. ijziging gemeente-begrooting dienst 193JD 1 Sept Besluit van Ged. Staten houdende goedkeuring begrootingswijziging dienst 193°. - aanbieding gemeente-begrooting voor 1932- <^0c4. Behandeling gemeente-begrooting voor 1932. l8 Nov. ijziging gemeente-begrooting dienst 1931. BESLUITEN. 182. 182 183. l86. 186. 187. 187. 187 190. 195. 197. 200. 202. 11 Mrt. Besluit tot een extra uitkeering aan de werkloozen die zijn uitge trokken. 31TRGERLIJK „RMBE 5 TU UR tie van het Burgerlijk Armbestuur. 1 Sept Goedkeuring begrooting Burgerlijk Armbestuur. 29 Oct. Benoeming lid Burgerlijk Armbestuur. 182. 188. 198. 188. 192. 197. 200. <c. 183. 187. 189. 30 Juni Besluit van Ged. Staten houdende goedkeuring begrootingswijziging dienst 193°. 30 Juni 3esluit tot het vaststellen van een regeling betreffende werkver schaffing. 29 Oct. Besluit om ohgeorganiseerden een achttijd te laten doormaken. 30 Juni Circulaire van Ged. Staten betreffende controle op de administra 31 Juli Goedkeuring rekening Burgerlijk Armbestuur.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1931 | | pagina 1