19 3 4 EIGENDOMMEN. 27 Febr Adres P.van Bavel om ingebruikgeving strookje Bergscha Baan, 259. - Goedkeuring verkoop inschrijvingen Grootboek. 260. - Goedkeuring grondruiling Kerkstraatje260. 26 Mrt. Goedkeuring ingebruikeceving gedeelte Bergsche Baan. 265. - Adres C.Rombouts om 1 H.A. heidegrond te huren. 255. - - Voorstel tot aankoop van perceelen bosch en heide. 265. 28 Apr. Goedkeuring verhoring perceel heidegrond. 267. - - Als voor tot aankoop van perceelen heidegrond. 267. Onderhandsche verhuring perceelen heidegrond. 268. 29 Juni Goedkeuring tot verhruing van 2 H.A. heidegrond. 269. 5 Oct. Voorstel tot verkoop van mos aan L.Rutten. 278 - Onderhandsche verhuring van ontgonnen heidegrond. 276. 25 - Goedkeuring onderhandsche verhruring Dongensche Baan. 278. - Onderhandsche verhruing perceel grond aan de Dongensche Baan. 279. - Aankoop spoor en wagens van Hoeven. 280. GELDLEENINGEN 27 Febr Buitengewone aflossing van geldleeningen. 262. - Voorstel tot het sluiten van een conversiegeldleening. 262. - Voorstel tot het aangaaan van een geldleening voor verbouwing Jk politiewoning. 262. 26 Mrt. Goedkeuring van 2 plannen van geldleeMng. 265. - Voorstel tot Verhaal couponbelasting. 265. 28 Apr. Wijzigingplan van geldleening. 268. 29 Juni Goedkeuring tot het aangaan eener geldleening. 269. - Voorstel tot het aangaan eener geldleeiing. 270. 2 Aug. Goedkeuring tot het aangaan eener geldleening. 271. GSMEENTEFONDSBELASTING. 30 Aug. Voorstel tot heffing van 75 opcenten. 275. - Voorstel tot indeeling der gemeente in de 3e klasse. 275. GEMEENTE-WONINGEN. 27 Febr Adres J.v.d.Broek om verlaging van huishuur no.F 40. 260. - - Verbouwing politiewoning in de Schoolstraat262. 26 Mrt. Verzoek F.Adams om verlaging van huishuur. 264. - - Goedkeuring minimum huurprijs F 40. 265. ^3 Apr. Goedkeuring minimum huurprijs F 39 en F 89. 267. ONDERWIJS. 27 Febr.Aanvragen schoolbesturen om de gemeentelijke vergoeding. 261. - - Als voor om een voorschot daarop. 261. Benoeming lid Commissie tot wering van schoolverzuim. 261. - Benoeming lid Commissie vpnhEi Toezicht op het L.O. 262. 26 Apr. Verzoek Best.Bijz.Jongensschool "Dorp" om gelden beschikbaar te stellen ex.art.72 L.O.wet 1920 voor het maken van een waterafvoer266, - Adres Best.van de Opvoeding en Onderwijs Stichting St.Marie om verhooging der bijdrage. 266. 5 Oct. Adres Boerenbond om verlichte en verwarmde lokalen tijdens land* bouwwintercur8us. 276. - Vaststelling vergoeding ex art.101 der L.O.wet 71920 voor de Bijz. scholen. 276 - - Vaststelling uitgaven Bijz.Scholen over 1931/1933. 377 POLDERVELDEN. 25 Oct. Faillissements-aanvrage voer P.Daas. 279. REKENING. 26 Apr. Besluit van Ged.Staten houdende vaststelling gemeente-rekening over 1932.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1934 | | pagina 2