1 9 3 4 3 Aug Aanbieding gemeente-rekening over 1933. 267. 30* - Voorloopige vaststelling gemeente-rekening over 1933. 274. RICLEERING. 25 Oct. Voorstel om over te gaan tot de uitvoering van het rioleerings- plan. 280. SUBSIDIE. 36 Mrt. Adres Harmonie Euphonia om subsidie. 263. 26 Apr. Voorstel om aam de Harmonie Euphonia een subsidie toe te kennen267. 29 Juni Adres R.F.Politiebond St.Michael om subsidie. 269. - Adres Stichting Moederheil om subsidie. 269. - - Voorstel tot het verleènen van een subsidie aan het Burgerlijk Armbestuur, 270. 2 Aug. Adres R.K.Militaire Vereeniging om subsidie. 271. - Adres F.Frencken om subsidie. 271. 30 - Adres Stichting Moederheil om subsidie. 273. Adres R.K.Militaire Vereeniging om subsidie. 273. - Adres E.K. en K.J.V. om subsidie. 273. - Adres Wit-Gele Kruis "Driespronfg" om subsidie. 273. Adres R.K.Elir.denvereeniging St.Antonius van Padua om subsidie 274. - - Adres Wit-Gele Kruis "Dorp" om subsidie. 274. 4^ - - Adres Harmonie Euphonia om subsidie. 274. 25 Oct. Adres Boerenbond en R.K.Werkliedenvereniging om subsidie. 278. Adres R.K. Land- en Tuinbouwschool om subsidie. 278. VERORDENINGENA 26 Mrt. Bemerkingen van Ged.Staten op de bouwverordening. 263. 26 Apr. Goedkeuring der bouwveraüening. ?67. - - Afwijkingen bepalingen der winkelsuitingswet. 268. 30 Aug. Voorstel tot vaststelling eener schoolgeldverordening. 275. 5 Oct. Wijziging algemeene Politieverordening. 276. - Wijziging verordening veldwachters. 276. - Vaststelling verklaring bedoeld in art.5 der wet tot wijziging der winkelsuitingswet. 277. 25 - Bericht van ontvangst van Ged.Staten wijziging Politieverorde ning. 279. - Verordening agenstschap arbeidsbemiddeling. 279. 9 - Verordening als bedoeld in art.9 der winkelsluitingswet. 279. oooOooo

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1934 | | pagina 3