i 1 9 3 5 34 Mei 18 Jan. 8 Mrt. 11 Apr. 24 Mei 20 Juli 8 Au,-:. 24 - 24 Oct. 19 Dece, 18 Jan. 8 Mrt. 24 Mei 28 Juni 8 Aug. 34 I 3 Sept. 24 Oct. 11 Nov. 19 Decs AAITLEGBELASTIKG. Vaststelling kohieren aanlegbelasting AMBTENAREN Bepaling der jaarwedde van den agent der arbeidsbemiddeling 3e10 dng van Ohr.J.Qomen tot agént der arbeidsbemiddeling Wijzi in jaarweddere eling ambtenaar ter secretarie Gratificatie H.ï'.Nuijten Vastst llin pensioens rondsla en Als voor. Vaststelling nieuw ambtenarenreglement Installatie Burgemeester v.d. Meulen Benee ïin ambtenaar van den burgerlijken stand Be'êedi in loce-secret ris Vagtst ellïn oensio^nsgrendslag Adres Bur e eester om tot 1 Mei in Breda te mogen blijven wonen Vastst llin oensioens"rondslagen Voor t "1 spreekuur Bur e .eester BEGROOTING. Besluit van Ged.Staten houdende goedkeuring der begrootingéwi Jzi- ging,dienst 1934 Aanmerkingen van Ged.Staten op de gemeente-begrooting voor 1935. Besluit van Ged.Staten,houdende verdaging hunner beslissing om trent de begrooting 1935. Besluit tot wijziging der gemeente-begrooting voor 1934 Besluit van Ged.Staten houdende goedkeuring der begrooting 1935 Be luit tot wijzi'in der eneente-be rooting voor 1934 Idem dienst 1935 Idem dienst 1934 Ide die st 1935 Besluit van Ged.Staten,houdende goedkeuring begrotingswijziging over 1935 Besluit tot wijzging der emeente-be-rooting dienst 1934 Idem dienst 1935 3e.lu'j van 3-ea. Staten, houdende goedkeuring der begrootin^ swi-'zi— ging,dienst 1934 Idem dienst 1935 Beslui' tot wijzjing der gemeentebegroting,dienst 1934 Als voor dienst 1935 Besluis van Ged.Staten houdende goedkeuring der begrootin-swiizi- gingen dienst 1934 en 1935 17 Besluit tot wijziging der gemeentebegrotingen,dienst 1934 en 1935 19 Besluit van Ged.Staten,houdende goedkeuring der begrootincswilzi- gi ;en,dienst 1934 Besluit tot wijzging der gemeente-begrooting,dienst 1935 33 Besluit van Ged.Staten,houdende goedkeuring der begrootineswi 1 El gin dienst 1935 J Beslui '"ot wijz ing der smeente-be rooting,dienst 1935 Qes .ui'-, ot wijz ing der er..e~nte-be rootin:,dienst 1935 Besluit van Ged.Staten,houdende goedkeuring der begrootin-nöwilzi- in en,dienst 1935 Aanbieding gèmeente-begrooting voor 1936 Besluit to-': v.ijz in der -,e aeente-be rootin dienst 1935 Ben .ndelin, ge aeonte-begrooting voor 1933 Besluit tot wij zi gin dér aeonte-begrooting, dienst 1935 B -oxui i> van $ed.Staten,houdende goedkeuring begrootingswijzi in— 0^©ïi y cii0 si} X03o Besluit tot wijziging der gemeente-berrooting dienst 1935 4 5 8 8 13 13 13 19 23 23 24 30 31 33 2 3 4 5 7 8 8 10 10 12 13 13 13 13 17 17 24 24 27 29 31 31 33 33 33 38 21 - 11 Apr.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1935 | | pagina 1