1 9 3 7 AAi '1 _iG -aLa j XI.G 7 Hei. Kohieren aanlegbelas ting dienst 1937 73 AMBTENAREN 4 Mrt. Vaststelling pensioensgrondslagen 67 4 Mrt. Als voor 69 22 Mrt. Alsvoor van P.3./aatjes 72 7 Hei. Benoeming ambtenaar van den Burgerlijken Jtand 74 29 Jun. Benoeming gemeente arbeider 77 26 Jul. Vaststelling pensioensgrondslag van Ghr.de Jong 79 2 Aug. Beeediging loco-Secretaris 79 4 Sep. Pensioensgrondslag van C.Meuweaen 84 28 Oct. Benoeming controleur op 5 vverkloozen 87 28 Oct. Instructie gemeente geneesheer 87 28 Oct. fij ziging ambtenaren reglement 87 28 Oct. Benoeming Gemeente-Geneesheer. 88 BEGROOTING 4 Hrt. 3esluit van Ged.St.houdende goedk.begrootings./ijziging dienstj.1936 S/7 r^'rtGoedkeuring door de Ged.3t.van de gemeentebegrooting dienstj.1937 68 Mirt Vijziging gemeentebegrooting dienst 1933 69 4 Mrt. Als voor dienstj.1937 69 22 Mrt. Besluit van Ged.St.houdende goedkeuring der begrootingswijzigingen dienstjaren 1936 en 1937 70 22 llrt. Tij ziging gemeente begrooting dienstj.1936 72 22 Mrt. Als voor dienstjaar 1937 72 7 Mei. Goedkeuring raadsbesluiten door de Ged.St.tot wijziging der ge- me entebegrootingen 1936 en 1937. 73 7 Mei. Wijziging gemeentebegrooting dienstjaar 1936 74 7 Mei. Als voor dienstjaar 1937 29 Jun. Goedkeuring door Ged.St. begrootingswijzigingen dienst '36 én'37. 75 29 Jun. /ijziging gemeente-begrooting dienstjaar 1936 78 26 Jul. Goedkeuring door Ged. St. begrootingsvij ziging dienstj.1936 78 26 Jul. ./ij ziging gemeente-begrooting dienst j 19'; 7 79 4 Sep. Goedkeuring door de Ged.St.begrootingswijziging dienstj.1937 82 4 Sep. Wijziging gemeente-begrooting dienstjaar 1937 84 4 Sep. Aanbieding gemeente-begrooting voor dienstj.1938 84 28 Oct. Goedkeuring door de Ged.dt.begrootings./ijziging dienstj.1937 85 2PfQct. Vaststelling gemeente-begrooting voor het dienstj.1938 88 2o t)ct goedkeuring door de Ged.St.van het ontwerp-besluit tot ijziging der gemeente begrooting dienstjaar 1937. 89 20 Dec. Aanmerkingen door de Ged.St.op gem.begrooting dienstj1938 92 20 Dec. /ijziging der gemeente-begrooting dienstjaar 1937 94 BELAST HfG-iSH 7 28 Oct. Bezwaar schrift v.Beenhakkers op aanslag hondenbelasting 87 - Heffing van opcenten op hoofdsom der personeele belasting 89 20 Dec. Goedk.door Ged.St van heffing van opcenten op de hoofdsom der personeele belasting 91 BAAI/P /EER 4 Mrt. Voorstel deelneming aan aanvullende verzekering voor het personeel van de Brandweer 69 BURGERLIJK ARMBaJTUUR/ 4 Mrt. Benoeming lid burgerlijk armbestuur 67 7 Mei Goedkeuring rekening Burgerlijk Armbestuur over 1936 73 28 Oct Goedkeuring Begrooting Burgerlijk armbestuur voor 1938 88 20 Dec Benoeming lid Burgerlijk armbestuur 92

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1937 | | pagina 1