BIGEHDOIMBH <r 4 Mrt. Drie besluiten van de Ged.Staten houdende goedkeuring tot onder handsche verhuring van gemeente gronden. 57 - Besluit van de Ged.Staten houdende goedkeuring tot vaststelling van minimum huurprijzen voor gemeente woningen. 57 - Adres van J.Faes om verlaging huidhuur van gemeente woning 63 - Voorstel van 3&W tot onderhandsche verhuring poldervelden 69 7 Mei. Als voor 73 - Verkoop van mos aan L.Hutten 73 2 Aug. Verkoop van gemeente materialen. 79 28 Oct. Voorstel van B&V/ tot onderhandsche verhuring van grond aande Dongenschebaan 37 20 Dec. Besluit van de Ged.Staten houdende goedkeuring tot verhuring van een perceel bouwland 91 Voorstel Btot onderhandsche verhuring van gronden aan de Dongensche baan. 93 GELDLBMIIOSN 4 Mrt. Ontwerp besluit van buitengewone aflossing van geldleeningen 59 7 Mei. Voorstel tot aangaan van een geldleening groot f.190399,28 73 29 Jun Goedgekeurd raadsbesluit tot aangaan van een geldldening 75 26 Jul. Voorstel tot sluiten rekening courant met de K.V.Bank v.l.ederl Gem. 79 4 "^/p. Goedkeuring door de Ged. Staten als voor 82 28 uct. Besluit GedStathoudende goedk.converteering annuiteitsleening 89 8 Nov. Voorstel B&W tot aangaan van een kasgeldleening 90 20 Dec. Goedk.van Ged.St. van een tijdelijke kasgeldleening 91 Als voor eener geldleening. 91 Aanvulling raadsbesluit op aangaan eener kasgeldleening 92 Voorstel tot sluiten van een tijdelijke kasgeldleening 93 Gia^M^TAFÜx, Doix-iiLii.jT IMG 4 Mrt. Verordening tot heffing van opcenten hoofdsom gem Fondsbelasting 69 29 Jun. Goedgek.verordening tot heffing opcenten gem.fondsbelasting 75 mIPP-IMj j T .-vj- J .jw> ÜA Ü- O T-aLLI-LiGr'Cxx 4 Mrt. Girc. van Ged.Staten betreffende het verleenen van finacieele hulp aan borgstellingsfondsen voor den middenstand 67 29 Jun. Adres van Ged.Sta ten om steun te verleenen aan het Borgstellings fonds 75 C? MOTOR EN RIJ7IDL /ET 4 Sep. Adres G.Swolfs om rijwielpaden langszandwegen met driewielers te mogen berijden 83 28 Oct. Adres K/n/a/C/ om verlaging person.Bel. voor motorrijtuigen 35 OKDER 7IJS 4 Mrt. Verslag van Comm.tot wering van schoolverzuim over 1936 67 - - Adres Bestuur St.Jansschool te Breda om verhooging der bijdragen voor 1936 en volgende jaren. 67 - - Verzoek der Bijz.Scholen om voorschot op gem.vergoeding voor '37 68 - - .Als voor voor het dienstjaar 1936 her-> S8 - - Bericht van C.v.d.Horst dat hij zijnVoenoeming als lid der comm. van Toezicht op het L.O. aanneemt 68 - - Verslag van Comm.v.Toezicht op het L.O. over 1936 68 - - Benoeming leden comm. tot wering van schoolverzuim 68 7 Mei. Ontheffing van schoolgeld 74 29 Jun. Adres Schoolbestuur"Driesprom gelden v.aanschaff.schoolbanken 75 - Adres Schoolbestuur "Dorp" om gelden voor het bouwen van een vierde leslokaal. 77 26 Jul. Adres M.Siemons om vervoerkosten voor zijn kind 79

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1937 | | pagina 2