V 1 9 3 9. AANLEGBELASTING. 31 Mei. Vaststelling kohieren aanlegbelasting 1938 128 3C Oct. Verhalen percentage voor de heffing der aanlegbelasting in Kerkstraat en Vughtstraat 137 30 Nov. Bezwaarschrift L.de Krom aanlegbelasting 139 AMBTENAREN. 27 Febr. Voorstel tot wijziging ambtenarenreglement 121 Beschikbaarstelling van gelden voor aanstellingen 2e ambtenaar 121 1 Mei Vaststelling pensioensgrondslagen 124 - - Vaststelling bepalingen indienstneming op arbeidscontract naar burgerlijk recht 124 31 Mei Mededeeling van Ged.St.dat er geen bezwaar bestaat tegen benoeming 2e ambtenaar 126 20 Juli Vaststelling pensioensgrondslag van P.M.Hamel 130 30 Oct Wijziging ambtenarenregelment 137 BSGROOTINQ. 2'. j'ebr Beslluit van Ged.St.waarbij machtiging wordt verleend tot het doen van uitgaven op de begrooting 1939 119 Als voor waarbij de beslissing,omtrent de begrooting wordt verdaagd 119 Als voor, houdende gcedkeuring van raadsbesluit fcd>t wijziging der begrooting dienst 1938 119 Wijziging begrooting 1938 122 Als voor 1939 122 1 Mei Besluit van Ged.St.houdende goedkeuring van raadsbesluit tot wijziging begrooting dienst 1938 123 - - Als voor, waarbij machtiging wordt verleend tot het doen van uitgaven op begrooting dienst 1939 12J Wijziging begrooting dienst 1938 125 31 Meiv Besluit van Ged.St.houdende goedkeuring van raadsbesluit tot wijziging begrooting dienst 1938 126 Nota van aanmerkingen van Ged.St op begrooting dienst 1939 126 20 Juli Machtiging van Ged.St. tot het doen van uitgaven op begrooting dienst 1939 1 12g Wijziging begrooting dienst 1938 130 - - Als voor 1939 13q 28 Aug Besluit van Ged.St houdende goedkeuring van raadsbesluit tot wijziging begrooting dienst 1938 131 Wijziging begrooting dienst 1938 132 30 Oct Besluit van Ged.St.houdende goedkeuring van raadsbesluit tot wijziging begrooting dienst 1938 135 Als voor begrooting dienst 1939 135 Als voor van 3 besluiten ai tot wijziging begrooting dienst 1939 135 Wijziging begrooting dienst 1939 13B Aanbieding begrooting dienst 1940 138 30 Nov Behandeling begrooting dienst 1940 141 n, BOUWVERGUNNINGEN. 31 Mei Adres A.M.Buijks houdende beroep tegen afwijzende beschikking tot verbouwen van zijn woning 127 30 Oct Verzoek van T.Welten en J.v.Mechelen om bouwen zomerhuisjes 137 BURGERLIJK ARMBESTUUR. 20 Juli Goedkeuring rekening burgerlijk armbestuur 130 30 Oct Goedkeuring begrooting burgerlijk armbestuur 138

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1939 | | pagina 1