t) VERORDENINGEN. 27 Febr. Toezending KB tot goedkeuring der verordening tot heffing van opcenten <bp de hoofdsom der personeele belasting 119 Voorstel tot vaststelling eener verordening tot heffing van opcenten op de hoofdsom der gemeentefondsbelasting 120 1 Mei Toezending KB tot goedkeuring der verordening tot heffing van opcenten op de hoofdsom der gemeentefondsbelasting 123 Bemerkingen van Ged.St.op wijziging verordening veldwachters 123 31 Mei Voorstel tot wijziging verordening hondenbelasting 127 Als voor vergunningsrecht 137 Als voor schoolgeld 127 20 Jli Toezending KB tot goedkeuring van wijziging verordening veldwachters 128 Bemerkingen van Ged.St.op verordening hondenbelasting 129 38 -Aug Toezending KB tot goedkeuring der verordening heffing vergun ningsrecht 131 30 Oct Als voor schoolgeld 135 Als voor hondenbelasting 135 30 Nov Behandeling der verordening ex.art 12 der Oorlogswet 140 UITBREIDINGSPLAN. 1 Mei Vaststelling tot herziening van uitbreidingsolan 124 - Voorstel tot vaststelling algemeene regelen ter bescherming van daden in verband mer rooi'lijnen,bouwverboden,uitbreidings- pl annen 124 30 Nov Besluit van Ged.St.houdende goedkeuring van raadsbesluit tot herzieninguitbreidingsplan 139 WERKLOOSHEID. 1 Mei Benoeming Secretaris der Commissie vah advies Werkloosheids verzekering 124: Voorstel tot vaststelling van ean besliut tot verleenen van extra hulp aan werkloozen 125 30 Nov Verhooging van steun en loonen werkverschaffing 139

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1939 | | pagina 4