.BIJLAGE 162. De Raad der gemeente Prinsenbeek; Gezien het verzoekschrift van het Bestuur der bijzondere lagere Jongensschool, Kapelstraat 44 te Prinsenbeek, om voorschot op de exploitatie-vergoeding over 1952, als bedoeld in art.103, zesde lid, der Lager Onderwijswet 1920; Overwegendes dat het bedrag, bedoeld in art.55t>is der Lager Onderwijswet 1920 bij raadsbesluit van 31 October 1951? voor het lager onder- wijs voor 1952 werd vastgesteld op f.24,75, dat het gemiddeld aantal leerlingen van de bovengenoemde school over 1951 bedroeg: 414; het voorschot voor de jongensschool, Kapelstraat 44, voor het jaar 1952 te bepalen op 414 x f.24,75 is f.10246,50. Gedaan ter openbare vergadering van de raad der gemeente Prinsenbeek, op 5 Februari 1952. BEEFT BESLOTEN De Secretaris

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Bijlagen bij de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 1