aantal bezitters van een auto ook hier ter plaatse jaarlijks met sprongen stijgt zal niet blind kunnen blijven voor de noodzaak in de stedebouwkundi- ge uitleg dezer gemeente met deze voortschrijdende motorisering terdege rekening te houden. Men is er dan niet meer mee gebaat in een enkele maal in een bepaalde straat een min of meer geimproviseerde oplossing te bewerkstelligen, veel eer zal men moeten streven naar een bijdrage tot een totale oplossing. Dit zal moeten geschieden in overleg met stedebouwkundige en verkeersexperts. Ook de vacantie-mobiliteit schijnt kennelijk steeds meer op gang te komen getuige de groei van het aantal afgegeven indentiteitspapieren van 385 naar 4-60, Dat deze groei in grote mate is gekoppeld aan de groei van het aantal afgegeven rijbewijzen lijkt mij zonder nader bewijs aannemelijk. OPENBARS Y7ERKEN Wie het openbare leven in deze gemeente wat van nabij volgt zal in de hierna volgende opsomming van wat in 1965 is gereed gekomen op het stuk van openbare werken niet veel nieuws aantreffen. Volledigheidshalve resu meer ik hierbij de gereedgekomen kapitaalswerken; plan Zuid I (3e phase) ged. plan Zuid II (1e en 2e phase) bungalowpark Omloop Westrikseweg parkplan Zuid reconstructie Groenstraat ged, totaal nog in uitvoering zijnde werken; waterlopen Haagse Beemden plan Zuid; plantsoen en speeltoestellen 38.800.' 6^7.500.. 36.800 32.000, 19.000. 43.100. 867.200. 18.600.-. 16.500.-. alg. totaal 902.300. In voorbereiding genomen zijn de volgende plannen; plan Zuid I en II (3e phase) restant (reeds goedgekeurd) reconstructie Spoorstraat reconstructie Gageldonkseweg verbreding spoorwegovergang Spoorstraat aanleg persleiding rioolgemaal Peperbos sportterrein plan Y/est herziening uitbreidingsplan Zuid (achter melkfabriek) reconstructie Mr. Bierensweg reconstructie Marktveld bouw raadhuis (wacht op rijksgoedkeuring) bouw sportcomplex in en om de oude kerk De vraag in welke mate deze werken - speciaal de zgn, onrendabele werken in 1966 in uitvoering zullen kunnen komen is afhankelijk van het antwoord op de vraag op welke wijze in de gewone dienst middelen voor de financie ring kunnen worden gevonden. Ondanks het in de aanvang van deze toespraak beklemtoonde optimisme in de algemene tendenzen van de groei dezer gemeen te moet in het licht van een niet sluitende begroting 1966 het beeld van de financiële mogelijkheden in de toekomst iets troebeler voorden geschetst

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Bijlagen bij de notulen van de gemeenteraad | 1966 | | pagina 3