Het zal U ongetwijfeld, verrassen te vernemen dat in het patroon van uit voering der ruilverkaveling voor 1966 de verharding en reconstructie van de navolgende wegen is gedacht; Halseweg en dijk langs de Mark. Voor 1967 staan op het programma; OverveldsestraatNeelstraatBosdaldreef, Mastlanddreef Krekelpad en Prinsendreef Zoals U bekend zal de rekening voor deze werken de gemeente eerlang wor den gepresenteerd. VOLKSHUISVESTING. De tijdige maatregelen tot het bouwrijpmaken van gronden beginnen nu beloond te v/orden met de gehoopte extra bouwcontingenten. Het beschikbaar hebben van volkomen bouwrijpe gronden wordt erkend als een zodanige pluswaarde, dat benutting van door de minister geboden mogelijkheden op het gebied van het bouwen thans mogelijk is geworden. In het licht van deze rendementen zult U kunnen begrijpen dat wij U tijdig een nieuw uitbreidingsplan West heb ben voorgelegd, dat na aanvaarding en goedkeuring hopelijk nog op het eind van dit jaar of aanvang 1967 in aanleg zal kunnen komen. Het is niet denk beeldig dat eind 1967 voor particuliere bouwers aldaar reeds mogelijkheden kunnen worden geboden. Kon ik bij mijn nieuwjaarstoespraak 1965 slechts met teleurstelling gewagen van een steeds groeiend renteverlies op de exploitatie van plan Zuid, ver oorzaakt door het achterwege blijven van rijksgoedkeuringen voor woningbouw, thans moet worden erkend dat het ministerie de gegronde klacht heeft be grepen en in 1965 reeds mogelijkheden heeft geboden om dit renteverlies terug te dringen. De eerlijkheid gebiedt echter te erkennen dat de hoge rentestandaard belemmerend werkt en nog voorlopig zal blijven werken op het uitvoeringstempo van bouwplannen. De toename der bouwactiviteit in 1965 moge uit de hierna volgende cijfers blijken. Aantal afgegeven bouwvergunn. verwerkt geldvolume 1962 1 29 1 9 min 163 1 5 min 1963 1964 207 1 7 min 1963 293 6 min gereedgekomen woningens -woningwetwoningen -premiewoningen -vrije sectorwoningen -woningsplitsing 10 38 10 16 21 28 13 63 32 9 35 1 48 47 104 77 in uitvoering per 31 dec. 1963 -woningwetwoningen -premiewoningen -vrije sector 23 38 68 totaal

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Bijlagen bij de notulen van de gemeenteraad | 1966 | | pagina 4