van uitbreidingsplannen maar wel met een structuurplan voor de gehele streek waarin de stedelijke bebouwing harmonisch is ondergebracht, en waar in evenzeer aandacht is geschonken aan gebieden waarin de industriële e- venals de agrarische ontwikkeling weloverwogen kansen krijgen. Dat in dit structuurplan tevens gebieden worden ingeruimd of gereserveerd voor de ac tieve en passieve recreatie en voor de groenvoorziening in het algemeen moet eveneens tot de noodzakelijkheden worden gerekend om te bereiken dat nu en inde toekomst een aangenaam leefbaar gebied ontstaat. En hier botsen de meningen. De resultaten komen te traag. Reeds tijdens de overlegperiode bleek het noodzakelijk dat hieuw Ginneken oa. Heusdenhout voor stedelijke ontwikkeling aan Breda afstond. Korte tijd later moest een beroep op de gemeente Teteringen worden gedaan. Het is nog geen twee jaar geleden dat het behoeftepatroon van Breda resulteerde in een overeenkomst tussen Breda en Prinsenbeek, waarbij eerstgenoemde het oostelijk gedeelte van de Haagse Beemden voor verdere stedelijke ontwikke ling zou verkrijgen en daar - tegenover prijs gaf het gebied Vugtschoot en Rith, waarvan de toekomstige ontwikkeling in agrarische zin duidelijk was geworden. Al deze voorzieningen waren vooruitlopend op een plan dat er nu nog niet is. Terecht zeggen Gedeputeerde Statens het is afgelopen er moet nu maar eens een plan komen en doet de streek het niet zelve dan is te verwachten dat door de provincie een plan wordt opgelegd. Van dat ogenblik zijn we niet ver meer af, Steeds valt het mij op dat alle samensprekende partners krampachtig het woord "annexatie" vermijden uit te spreken, zelfs de mildere uitdrukking "grenswijziging" verandert mensen in ijsbergen. Het is trouwens ook maar een andere naam voor hetzelfde beestje. hog onlangs heb ik met belangstelling vernomen hetgeen de burgemeester van Nieuw Ginneken tijdens de begrotingsbehandeling heeft gezegd over de gevolgen van de "annexatie", pardon '^grenswijziging"waarbij Heusdenhout aan Breda overging. Hij zegt daar onomwonden dat "annexatie" - vanwege zijn onevenwichtige gevolgen, vanwege zijn gebrek aan fantasie en soepelheid, men zou zelfs zeggen vanwege zijn lompheid - de allerlaatste plaats in de rij der oplossingen moet worden verleend. Ik vind dit een opmerkelijke uitspraak van een burgemeester die tevens tweede Kamer-lid is en ik zou v/illen dat hij deze gedachte tenminste ook bij zijn fractie-genoten vaardig weet te maken, want wat hij stelt is in zijn al gemeenheid juist. Er zijn in ons eigen Brabantse momenteel andere vormen aan het groeien, die een dam kunnen opwerpen tegen bezorgdheden als die welke de burgemees ter van Nieuw-Ginneken aanroert. Nieuwere - zij het dan hier en daar bui tenwettelijke - vormen van intergemeentelijke samenwerking op het stuk van ruimtelijke ordening, zoals rond Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en wellicht elders zullen wellicht in de toekomst het harde woord annexatie uitbannen. Toch zou het niet eerlijk zijn Breda in dit opzicht met een boos gezicht aan te kijken. Kon deze stad anders dan zij deed toen zij in het nauw zat en zelfstandigopqgLossingen moest aansturen omdat een streekstructuurplan ont brak? Is de streek zelve niet schuldig geweest aan de inmiddels tot stand- gekomen grenswijzigingen, omdat zij nalatig is geweest tijdig een ontwikke-

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Bijlagen bij de notulen van de gemeenteraad | 1966 | | pagina 6