ling voor een lange reeks van jaren vast te leggen? Hoewel ik geloof dat deze toch doorgang hadden moeten vinden geloof ik evenzeer dat we als sa- mensprekende partners wier bestuursgebied niet in het geding was ons te gemakkelijk afzijdig hebben gehouden. Momenteel beraadt men zich primair over de bestuurlijke vorm waarin een toekomstige samenwerking moet worden gegoten. Pas als hieromtrent de ge dachten zijn uitgekristalliseerd; als ook de gemeenteraden aan wie de be slissing uiteindelijk is voorbehouden zich er mee hebben verenigd, dan pas kan het aldus gevormde bovengemeentelijk orgaan volledige aandacht schen ken aan de toekomstige structuur van het samensprekend gebied. Toch ligt de weg naar bestuurs-districten nog niet geheel open. Juist in het vlak van de financiën liggen nog versperringen welke alleen van re geringswege kunnen worden opgeruimds ik bedoel hier de versperringen in het vlak van de financiële verhouding tussen rijk en gemeenten. Zoals U weet ligt de uitkering per inwoner aan grote gemeenten hoger dan die aan kleine gemeenten, C-rote gemeenten hebben een streekfunctiemoe ten op eigen gebied voorzieningen betalen waarvan in belangrijke mate niet- ingezetenen profiteren. Om een enkel voorbeeld te noemen; de uitgaven in de culturele sector, zoals voor theaters, expositie - gelegenheden enz. Wil een grote gemeente haar taak als centrumgemeente goed kunnen vervul len dan zal zij dus extra middelen ter beschikking moeten krijgen. Deze ex tra-impulsen zal zij moeten krijgen via bevordering van de bevolkingstoena me. Het is alleen al reeds vanwege de achtergrond van de financiële ver houding rijk-gemeenten zoals deze thans luidt dat grote gemeenten wel op annexatie moeten aansturen. Pas als mogelijkheden worden geschapen aan centrumgemeenten middelen te laten toevloeien welke niet zijn gekoppeld aan de bevolkingsaantallen dan ook eerst zullen bestuursdistricten grote re kansen krijgen. In dit opzicht is al interessant dat b.v. de gemeente Zaandam met de rand gemeenten een regeling heeft ontworpen krachtens welke aan de centrumge meente door de samenwerkende gemeenten bepaalde delen van fondsuitkeringen worden overgedragen juist om haar in staat te stellen haar centrumtaak ten bate van het geheel naar behoren te vervullen. Ideaal is een dergelijke regeling niet. Zij behoort van regeringswege te worden geobjectiveerd in een algemene regeling voor bestuursdistricten. Na deze uitweiding terugvallende op het overlegorgaan Breda en randgemeen ten valt op dit moment alleen te constateren; we hebben nog niets na 8 jaar praten. We dokteren nu aan een bestuursstructuur en daarna volgt de streekstructuur Een vraag rijst mij nog, maar ik kan deze niet beantwoorden. Zouden alle sa- mensprekende gemeenten in de Baronie niet op staande voet ontdooien en een knap structuurplan willen doen ontwerpen als Breda aan de conferentie tafel voorstelde "Latenwe de handen ineen slaan, Breda ziet af van ter ritoriale eisen"?

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Bijlagen bij de notulen van de gemeenteraad | 1966 | | pagina 7