-2.07«351*32. Huur aangekochte gronden 81 -2.07-35134Intrekking raadsbesluit 24 Dec.1949 tot verkoop van grond aan P.Schipperen -2.07»352.11Begrotingswijzigingen 1949 no.33 en 1950 no.2. 9 Begrotingswijzigingen 1949 no.34 1950 no.5 en Woningbedrijf 1949 no.IV 19 Bègrotingswijzigingen 1949 no.37 1950 n.0.9 en B.A. 1949 no.l Begrotingswijziging 1950 no.15 44 Aanbieding gemeentebegroting 1951 45 Begrotingswijzigingen 1950 no. 19 t/m 24 en Woningbedrijf 1950 no.II en III 56 Vaststelling gemeentebegroting en begroting Woningbedrijf over 1951 58 Kota van aanmerkingen op gemeente begroting 1951 78 Begrotingswijziging 1951 no.5 101 Intrekking begrotingswijziging 1951 no.7 107 Gemeentebegroting en begroting Burgerlijk Armbestuur voor 1952 107 Begrotingswijziging 1951 no.13 108 Vaststelling gemeentebegroting en begroting Yfoningbedrijf 1952 114 Begrotingswijziging 1952 no.2 130 Aanbieding gemeenterekening 1951 en begroting 1953 155 Vaststelling gemeentebegroting en be groting Woningbedrijf voor 1953 1&3 -2.07.352.18. Aanbieding gemeente-rekening over 1949 Voorlopige vaststelling gemeentereke ning en rekening Woningbedrijf over 1949 44 Aanbieding gemeenterekening 1950 103 Voorlopige vaststelling gemeentereke ning' over 1950 en goedkeuring der re kening van het Burg.Armbestuur over 1950 107 Aanbieding gemeenterekening 1951 en begroting 1953 155 Voorlopige vaststelling gemeenterekening over 1951 en goedkeuring der rekening 1951 van Burgerlijk Armbestuur 163 -2.07-352.626Rekening-courant-overeenkomst Boerenleenbank Beek N.B. 18 Rekening-courant-overeenkomst bij de Boerenleenbank te Beek N.B. 57 Rekening courant Boerenleenbank 78 Rekening-c ourant-ove re enkoms t Bank van Nederlandse Gemeenten 96 Rekening® - c ourant - o ve re enkoms t 109 Rekening-courant-overeenkomst 1952 Bank voor Nederlandse Gemeenten 130 Rekeningcourant-overeenkomst 1953 164

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 3