-2.07.352.65. -2.07.352.71. -2.07.352.75. 56 146 158 127 1 15 15 ContrSle op het geldelijk "beheer rekenplichtige ambtenaar Contröle-regeling rekenplichtige ambtenaren 96 101 Geldlening f.508541,74 Aangaan geldlening f.170.000, Geldlening (burgerzin-) Burgerzin-lening Burgerzin-lening en bouw 22 woningen Aanvaarding geldleningen Aangaan geldleningen f.127000,en f. 55000, Woningtoewijzing Jac.Lockx 17 115 117 128 149 160 162 Machtigingsbesluit kasgeldleningen Machtigingsbesluit 1952 kasgeld leningen Machtigingsbesluit 1953 kasgeld leningen 110 156 -2.07.353-211. Cyclostyle (procedure) Aankoop telmachine 93 160 -2.07.353-713. T ract i e-mat e riaal 89 -2.07-354.1. Honorarium schetsplan nieuw gemeen tehuis 1 -2.07-354.2. Witwerk Burgemeesterswoning Inrijpoort burgemeesterswoning 91 118 -2.07.354-396. Bouw garage brandweer en Openbare Werken 1 -2.07-51. Publicatie raadsverslagen Tijdstip raadsvergaderingen Intieme besprekingen Plaats en tijd raadsvergaderingen 20 21 41 83 -2.07-515. Leden raadscommissiën Herbenoeming raadscommissiën Raad s c ommi s s iën 111 -2.07-516. Presentiegelden raads- en commissie vergaderingen P re s ent i egeld en -2.07-526. Bezoldiging wethouders 78 -2.07-63. Regeling verhuur gemeente-woningen -2.08. C.Baremans Loon voorwerker en chauf"eur -2.08. W.Joosen Huldiging Wout Joosen -2.08. P.van Nijnatten Huldiging P.van ïïijnatten Loon voorwerker en chauffeur

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 4